Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 22.5.2018 

ASIAKASREKISTERI

1. Rekisterinpitäjä 
Depend Cosmetic Oy
Yhteystiedot: Koskuankatu2, 32700 Huittinen

Sähköpostin yhteystieto rekisteriä koskevissa asioissa info(at)depend.fi


2. Rekisteröidyt
Rekisteröityjä ovat yrityksen asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat
asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen
tilausten ja tarjousten käsittely ja arkistointi
reklamaatioiden ja palautteiden käsittely
palveluistamme ja ajankohtaisista asioista/tarjouksista tiedottaminen
uutiskirjeen lähettäminen
yrityksen toiminnan kehittäminen
yrityksen omaan käyttöön tulevat tilastolliset tarkoitukset
 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 
Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot tai osan niistä:
y-tunnus/ henkilötunnus
etunimi ja sukunimi
lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa
sähköposti
puhelinnumero
tilaushistoria
rekisteripitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat 
asiakkuuteen liittyvä viestintä, palautteet/reklamaatiot ja uutiskirjeet
asiakkaan antamat työhön liittyvät tiedot: yrityksen/työnantajan nimi ja yhteystiedot
välttämätön alaan liittyvä ammattitieto tai tieto alan opinnoista

5. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@depend.fi.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus/velvollisuus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä, puhelimitse, fyysisesti tai sähköisesti
asiakkaalta verkkolomakkeen kautta (esim. uutiskirje)
 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Depend Cosmetic Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten tai maksuihin/laskutuksiin tai kirjanpitoon liittyvien tapahtumien, tai muun lain vaatiman syyn vuoksi. Tietoja voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle myös viranomaispyynnöstä, siviili- tai rikosoikeuden perusteella. Tietoja käsitellään turvallisesti ja tietoja käsittelevien yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty tietosuojaan ja henkilörekisterin käsittelyyn liittyvät sopimukset.

8. Käsittelyn kesto 
Asiakasrekisterin tietoa käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkauus on voimassa tai lainsäädännön mukainen säilytysvelvollisuus vaatii.
Sähköisen uutiskirjeen tilauksen rekisteröity voi poistaa jokaisen lähettämämme markkinointisähköpostissa sijaitsevan linkin kautta tai pyydettäessä.

9. Henkilötietojen käsittelijät ja suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsittelevät Depend Cosmetic Oy:n työntekijät työtehtävänsä vaatiman tason mukaisesti. Yrityksen työntekijät ovat velvollisia pitämään käsittelemänsä tiedon salassa ja käsittelemään tietoja tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla turvallisesti ja asianmukaisesti. Voimme myös ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Henkilörekisterin sähköisessä muodossa sisältämä sähköinen tieto on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Manuaalinen tieto säilytetään erillisissä lukitussa tilassa. Yrityksen tilat on suojattu teknisin toimenpitein.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.